Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN THE BOUNTY HUNTERS

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1. Onder artiest wordt verstaan: The Bounty Hunters, afgekort TBH
2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de (rechts-)persoon die de opdracht verleent tot het (doen) uitvoeren van een optreden of productie door de artiest en/of de verdere organisatie van een evenement, productie of festiviteit.
3. Onder optredens-attributen wordt verstaan: licht-en geluidsinstallaties, decors, kleding (kostuums), rekwisieten, muziekinstrumenten of andere goederen welke duidelijk voor het optreden nodig zijn.

4. Onder uitkoopsom wordt verstaan: het totaalbedrag (exclusief het daarvoor geldende btw-tarief) waarin behalve salaris(-sen) mede begrepen de loonheffing en de premie UWV-werknemersverzekeringen voor zover die verschuldigd zijn, af te dragen door de artiest dat hiervoor door het Ministerie van Financiën gemachtigd is middels een beschikkingsnummer, omzetbelastingnummer, loonbelastingnummer; UVW-identificatienummer Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging zijn opvraagbaar bij de artiest en tevens controleerbaar bij de desbetreffende instanties.


BEMIDDELINGSOVEREENKOMSTEN
1. Artiest en opdrachtgever zijn gebonden nadat de opdrachtgever aan de artiest persoonlijk, telefonisch of per e-mail opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van een optreden of productie. Partijen hebben in ieder geval overeenstemming bereikt over: datum en tijdstippen optreden, uitkoopgage, locatie en overige dienstverlening.
2. De artiest zal binnen 5 werkdagen de overeenstemming inzake optreden schriftelijk in tweevoud vastleggen en deze overeenkomst aan opdrachtgever toezenden. De opdrachtgever zal 1 exemplaar daarvan voorzien van zijn handtekening en binnen 5 dagen retour zenden naar het postadres of digitaal naar het mailadres van de artiest. De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn en bevoegd tot het aangaan van deze overeenkomst.
3. Het niet ondertekenen en/of retour zenden door de opdrachtgever kan nimmer dienen tot bewijs dat geen overeenkomst is bereikt tussen opdrachtgever en artiest. Indien de artiest niet een getekend exemplaar van de overeenkomst binnen 5 dagen na datum opmaak van de opdrachtgever retour heeft ontvangen dan is de artiest gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat de artiest gebonden is enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te voldoen.
4. Eventueel na ondertekening te maken aanvullende of gewijzigde afspraken inzake het optreden of de productie zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.


BEPALINGEN INZAKE OPTREDENS EN PRODUKTIES
1. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de prestaties van de artiest.

2. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de inhoud van de rider welke gelijktijdig met de overeenkomst toegezonden wordt. Indien vereisten beschreven in de rider niet haalbaar zijn is de opdrachtgever verplicht dit uiterlijk 3 dagen van te voren bij de artiest te melden.

3. De opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de voor het optreden van overheidswege vereiste vergunningen. Het niet of niet meer in het bezit zijn van de benodigde vergunningen betekent voor de opdrachtgever wanprestatie ten opzichte van de artiest. De over het optreden vereiste BUMA/STEMRA en SENA rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. De veiligheid van de artiest ten allen tijde door hem gewaarborgd is en indien de artiest daarom verzoekt dranghekken en ordedienst aanwezig zijn
5. op de plaats van het optreden een stevig en vlak podium aanwezig is dat voldoende ruimte biedt aan de artiest en de optredens-attributen waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden (opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de eisen aan het podium inzake de afmetingen, de hoogte, de ruimte tussen vloer en plafond en vereiste stroomvoorzieningen);
6. hij niet zal toestaan dat er meer publiek in de locatie aanwezig is dan door overheid en/of brandweer is toegestaan;
7. zonder schriftelijke toestemming van de artiest geen beeld-en/of geluidsopnamen en/of interviews zullen worden toegestaan;
8. zonder schriftelijke toestemming van de artiest geen afbeeldingen, geluidsdragers of andere artikelen voorzien van de naam of de beeltenis van de artiest zullen worden verkocht in (de onmiddellijke nabijheid van) de locatie;
9. de locatie en met name het podium voldoende tijd voor, tijdens en na het optreden gemakkelijk bereikbaar is voor de artiest en vervoer daarvan tijdens het opbouwen, optreden en afbreken. De artiest dient zorg te dragen voor een tijdige aanwezigheid alsmede de optredens attributen alsmede voor het opbouwen van dit laatste meteen voor aanvang van het optreden of op een eventueel schriftelijk overeengekomen eerder tijdstip.
10. De door de artiest en de opdrachtgever overeengekomen tijdstippen en tijdsduur van het optreden zijn bindend. Bij eventuele wijzigingen daarin behoudt artiest zich het recht voor deze te weigeren of betaling van meerwerk te bedingen.
11. De artiest behoudt zich tot vier dagen voor het overeengekomen optreden uitdrukkelijk het recht voor het optreden bij de opdrachtgever te annuleren, indien de gecontracteerde artiest op bedoeld tijdstip een televisie-of buitenlands optreden kan verzorgen. In dat geval kan de opdrachtgever geen enkele schadevergoeding van de artiest vorderen.
12. In geval van annulering door overmacht waaronder arbeidsongeschiktheid heeft de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding. De artiest dient in geval van ziekte een getekende doktersverklaring te overleggen en -indien de opdrachtgever daarom verzoekt-een datum voor een vervangend optreden aan te bieden zonder extra administratiekosten voor de opdrachtgever.


AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE FESTIVITEITEN, EVENEMENTEN EN (THEATER-) PRODUCTIES
1. De artiest is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden. De opdrachtgever verklaart met aard van de gecontracteerde diensten van derden bekend te zijn.
2. Inzake een partage-afspraak wordt vanuit de netto-recette afgerekend op een van tevoren tussen partijen overeengekomen partage verdeling. De opdrachtgever zal onmiddellijk op het eerste verzoek daartoe van de artiest alle relevante gegevens verschaffen over toegangsprijzen, aantallen bezoekers en (voor zover van toepassing) voorverkoop en reductieregelingen. Partijen hebben recht op 4 gratis toegangsbewijzen tijdens de voorstelling.
3. Inzake een partage/garantie-afspraak betaalt de opdrachtgever minimaal het gegarandeerde bedrag; over de netto-recette boven dit minimaal gegarandeerde bedrag geldt de vooraf afgesproken partage regeling. Tevens gelden dezelfde regels als bij een partage-afspraak.
4. Inzake een suppletie-afspraak betaalt de opdrachtgever de netto-recette vermeerderd met het afgesproken suppletiebedrag tot maximaal de aangeboden uitkoopsom. Tevens gelden dezelfde regels als bij een partage-afspraak.


EXTRA ALGEMENE BEPALINGEN
1. In geval van overmacht zal de ene partij de andere partij onmiddellijk mondeling en tevens schriftelijk aangetekend binnen 2 x 24 uur daarvan in kennis stellen en daarbij in ieder geval de aard, de tijdsduur en de reden van de overmacht kenbaar maken.
2. Onder overmacht zal ook begrepen zijn: door de overheid bepaalde nationale rouw, gewapende conflicten, gevolgen van een atoomkernreactie, overstromingen, ziekte of andere arbeidsongeschiktheid van de artiest. Wanneer de overmachttoestand aanhoudt en het optreden daardoor binnen 30 dagen onmogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter als ontbonden te beschouwen.
3. Al dan niet voorziene stagnatie in de leverantie of prestatie door de artiest schorten deze voor de duur van deze bijzondere omstandigheid op. De opdrachtgever bepaalt alleen en uitsluitend in overleg met de artiest de duur van het uitstel.
4. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor betaling van eventueel verschuldigde Buma/ Stemra rechten.


GAGES EN ONKOSTEN
Tussen partijen overeengekomen prijzen zijn o.a gebaseerd op vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies UWV-verzekeringen, technische en organisatorische kosten en andere factoren welke gelden op de dag van opmaken van de tussen partijen bestaande schriftelijke overeenkomst. Indien voor de levering en/of het optreden verhoging door -al dan niet -voorziene omstandigheden zich voordoet dan is de artiest gerechtigd de prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever die de meerprijs gelijktijdig met de uitkoopgage dient te voldoen. Over het algemeen is dit artikel van toepassing door maatregelen van overheidswege zoals wijziging loon-of omzetbelastingtarieven, UWV-premies en benzineaccijns of wegenbelasting.


BETALINGEN
1. De artiest is op ieder moment gerechtigd ter voorfinanciering van het concert/optreden een voorschot in de betaling te vragen van maximaal 100% van de uitkoopsom. Ook in geval het een festiviteit/evenement betreft is de artiest gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot in de betaling te eisen van maximaal 100% van de totale uitkoopsom. Indien door de opdrachtgever niet aan de overeengekomen eis inzake voorfinanciering is voldaan, dan behoudt de artiest zich het recht voor zonder rechterlijke tussenkomst het concert of totale evenement in zijn geheel te annuleren.
2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering welke hij op de artiest heeft, of denkt te hebben, te verrekenen met enige door hem aan de artiest verschuldigde factuur inzake een uitkoopsom of een deel daarvan.
3. De artiest behoudt zich het recht voor bij iedere transactie zekerheidsstelling(-en) te vorderen. Indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven kan hij het verschuldigde op de gestelde datum voldoen of, indien hij naar de mening van de artiest daartoe niet in staat is, desverlangd zekerheid te stellen voor juiste nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever.
4. Indien betaling door de opdrachtgever op de vervaldag niet aan de artiest is geschiedt is de opdrachtgever een rente van 1,5% per maand verschuldigd aan de artiest ingaande de vervaldag tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen kosten van rechtskundige bijstand, alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de uitkoopsom bedragen, met een minimum van honderd euro onverminderd de btw en eventuele proces-en/of executiekosten.
5. Indien de opdrachtgever en/of debiteur met het voldoen van enige factuur meer dan 60 dagen vanaf de factuurdatum in verzuim is, heeft de artiest het recht alle nog lopende overeenkomsten te annuleren of op te schorten. de artiest behoudt zich onverminderd het recht voor om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.


ANNULERING
1. De opdrachtgever dient de annulering direct schriftelijk, aangetekend aan de artiest kenbaar te maken.
2. Indien de opdrachtgever de met de artiest gesloten overeenkomst méér dan 60 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 30% van het overeengekomen factuurbedrag jegens de artiest verschuldigd.
3. Indien de opdrachtgever het met de artiest gesloten contract méér dan 30 dagen en minder dan 60 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 60% van het overeengekomen factuurbedrag jegens de artiest verschuldigd.
4. Indien de opdrachtgever het met de artiest gesloten contract binnen 30 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever 100% van het factuurbedrag jegens de artiest verschuldigd.
5. Indien er in de bijzondere bepalingen behorende bij de boekingsovereenkomst sprake is van afwijkende voorwaarden inzake annulering dan zijn deze afwijkende bepalingen van toepassing.
6. De opdrachtgever vrijwaart de artiest indien tot ontbinding van de overeenkomst is overgegaan volledig voor iedere aanspraak van de artiest en/of de leverancier van goederen (zoals technische apparatuur, decors, podium, enzovoorts) welke voortvloeit uit de overeenkomst met de artiest.

GESCHILLEN
1. Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen artiest en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een mediator. Indien de bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het Arrondissement alwaar de artiest is gevestigd.
2. De opdrachtgever is gerechtigd de vordering welke voortvloeit uit de tussen partijen opgemaakte overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de woon-of vestigingsplaats van de opdrachtgever.
3. In alle gevallen waarin de overeenkomst en de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.


SCHADEVERGOEDING
Afgezien van de door de bevoegde rechter uit de leveringsvoorwaarden toegekende rechten aan (een der) partijen komen ten laste aan de niet veroordeelde partij: de vervolgingskosten, proces-en executiekosten, kosten van rechtskundige bijstand, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


KLACHTEN
Reclames worden alleen en uitsluitend door de artiest in behandeling genomen indien deze door de opdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur persoonlijk, telefonisch of per telefax aan de artiest zijn gemeld en bovendien schriftelijk aangetekend binnen 8 dagen zijn bevestigd. Indien niet op deze wijze de reclames kenbaar zijn gemaakt wordt de artiest geacht aan al zijn verplichtingen inzake de overeenkomst te hebben voldaan.


AANSPRAKELIJKHEID
1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van optredens-attributen met uitzondering van grove nalatigheid door de artiest en vrijwaart de artiest voor schadeclaims van derden.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door een optredende storing in de stroomvoorziening voor, tijdens of na afloop van de voorstelling, alsmede voor door het publiek veroorzaakte schade aan optredens-attributen en andere eigendommen van de artiest voor, tijdens of na afloop van de voorstelling.
3. De artiest verklaart een deugdelijke bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij met een maximale dekking van € 450.000,- per gebeurtenis en beperkt tot een maximum van € 900.000,- per contractjaar.